Barion Pixel

Adatkezelési tájékoztató

Tájékoztatás Társaság honlapjain keresztüli hírlevélküldéssel kapcsolatos adatkezelésről
 
(1) A Társaság honlapjain lehetőség van hírlevélre való feliratkozásra.
 
(a) Az adatkezelő és elérhetőségei:
Aranykapu Gyermekházat Támogató Alapítvány
Adatkezelő képviselője: dr. Virányiné Csertő Ágnes
Adatkezelő székhelye: 6000 Kecskemét, Serfőző utca 21.
Adatkezelő email címe: info@aranykapugyermekhaz.hu
Adatkezelő telefonszáma: +36-76/325-678
 
 
 
A Társaság az alábbi weboldalakon keresztül biztosít hírlevél feliratkozási lehetőségeket:
  • aranykapugyermekhaz.hu
 
(b) Érintett: a hírlevélre feliratkozott természetes személy
 
(c) A kezelhető személyes adatok köre: név, email cím
 
(d) Az adatkezelés célja: hírlevél küldése
 
(e) Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása, GDPR 6. cikk (1) bek. a) pont
 
(f) A személyes adatok címzettjei, illetve a címzettek kategóriái: a Társaság hírlevél küldéssel megbízott, adminisztrációs feladatokat ellátó munkavállalói.
 
(g) A személyes adatok tárolásának időtartama: leiratkozásig, vagy a törlés kéréséig. Leiratkozás esetén tilalmi listára (Robinson-listára) kerülhet a leiratkozott fél email címe.
 
A Robinson-lista egy olyan lista, amely azon érintettek név- és lakcímadatait tartalmazza, akik kérték adataik kezelésének az adott célból történő megszüntetését, vagy ahhoz nem járultak hozzá, illetve az adatok átvétele után a megfelelő szervnél éltek az adatletiltás jogával. A lista azt a célt szolgálja, hogy a rajta szereplők adatai ne kerülhessenek újra átvételre, átadásra vagy kapcsolatfelvételi, üzletszerzési listára. Továbbá a rajta szereplőknek reklámküldemény nem küldhető, tőlük hozzájárulás nem kérhető, kivéve, ha a tilalom csak egy meghatározott célra vonatkozik.
 
Robinson lista vezetése nem kötelező, jogszabály nem írja elő.
 
(h) A tárolás helye:
A hírlevél szolgáltatást biztosító MailHook rendszerében. A MailHook az e-mail címet a feladata teljesítésén kívüli célra nem használhatja fel, illetve önálló döntést a személyes adatokkal kapcsolatban nem hozhat.
 
(i) Adatátadás: hírlevél küldését biztosító rendszert biztosító partnernél
 
(j) Adatfeldolgozó:
Név: Virtualcom Business Kft.
Cím: 6000 Kecskemét, Kisfaludy u. 8. 2/209.
E-mail: info@vbusiness.hu
Telefon: +36 21/2000-991
Képviseli: Bíró Zsolt
(a továbbiakban: “MailHook”)
 
Az MailHook adatkezelési tájékoztatója itt olvasható:
https://mailhook.hu/uploaded_files/files/adatkezelesi_tajekoztato_mailhook.pdf
 
(b) Az adatkezelő által az érintettek felé biztosított jogok:
1.       A hozzáférés joga
2.       A helyesbítéshez való jog
3.       A törléshez való jog
4.       Az elfeledtetéshez való jog
5.       Az adatkezelés korlátozásához való jog
6.       Az adathordozhatósághoz való jog
7.       A tiltakozáshoz való jog
 
(c) A felügyeleti hatóságnál történő panasztételhez való jog
 
Az egyéb közigazgatási vagy bírósági jogorvoslatok sérelme nélkül, minden érintett jogosult arra, hogy panaszt tegyen egy felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az érintett megítélése szerint a rá vonatkozó személyes adatok kezelése megsérti e rendeletet.
 
Az a felügyeleti hatóság, amelyhez a panaszt benyújtották, köteles tájékoztatni az ügyfelet a panasszal kapcsolatos eljárási fejleményekről és annak eredményéről, ideértve azt is, hogy a Rendelet 78. cikk alapján az ügyfél jogosult bírósági jogorvoslattal élni. (Rendelet 77. cikk)
 
Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (NAIH) lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1055 Budapest,Falk Miksa utca 9-11
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf.: 9.
Telefon: +36 -1-391-1400
Fax: +36-1-391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: http://www.naih.hu
 
Powered by MailHook