Barion Pixel

Adatkezelési tájékoztató

ADATVÉDELMI ÉS ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége
 
A jelen Tájékoztató a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége személyes adatok kezelésére vonatkozó gyakorlatára, a személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályokra és elvekre, a személyes adatok védelme érdekében tett intézkedéseire, az érintett jogaira és azok gyakorlására vonatkozó szabályokat és tudnivalókat tartalmazza.

A Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége, mint Adatkezelő, magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen Tájékoztatóban rögzített szabályokat, és kötelezettséget vállal arra, hogy a tevékenységével kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen Tájékoztatóban, a hatályos magyar jogszabályokban, valamint az Európai Unió jogi aktusaiban rögzített szabályoknak, így különösen az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében (GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Infotv.), és a számvitelről szóló 2000. évi C. törvényben foglaltaknak.

A jelen Tájékoztató hatálya kiterjed a Falusi és Agroturizmus Országos Szövetségénél alkalmazott adatvédelmi és adatkezelési elvekről a hírlevél küldéshez kapcsolódóan.

A Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége a továbbiakban: Adatkezelő) http://www.falusiturizmus.eu/ (a továbbiakban: honlap) működtetése során a hírlevélre regisztrálók személyes adatait kezeli.
 1. Az Adatkezelő adatai
Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége (a továbbiakban: Egyesület, FATOSZ, vagy Adatkezelő)
 
Székhely: 1077 Budapest, Király u. 93.
Nyilvántartási szám: 01-02-0006118,
Adószám: 18067491-2-42,
Képviseli: Frankó Pál elnök
 
Elérhetőségek:
E-mail cím: info@falusiturizmus.hu
Székhely és levelezési cím: 1077 Budapest, Király u. 93.
Web: http://www.falusiturizmus.eu
 
 
 1. Az adatkezelés elvei
  Az Adatkezelő a személyes adatok kezelése során mindenkor az alábbi elveknek megfelelően jár el: jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság; célhoz kötöttség; adattakarékosság; pontosság; korlátozott tárolhatóság; integritás és bizalmas jelleg; elszámoltathatóság elve.
   
 2. A kezelt személyes adatok köre
  A hírlevél küldéshez kapcsolódóan a következő személyes adatát kezeljük: e-mail cím.
   
 3. Az adatkezelés jogalapja, célja és módja

  4.1. Az Ön önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló nyilatkozata alapján kerül sor, amely nyilatkozat tartalmazza az Ön hozzájárulását a hírlevél feliratkozás során közölt személyes adatai felhasználására. Az adatkezelés jogalapja: az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (Általános Adatvédelmi Rendelet) 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint az érintett önkéntes hozzájárulása. A hozzájáruló nyilatkozat önkéntes bepipálásával és a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg a hozzájárulását a hírlevél küldésre vonatkozó adatkezelés tekintetében a hírlevélre történő feliratkozás során

  Az adatfelvétel és adatkezelés folyamata: A felhasználók a http://www.falusiturizmus.eu/ honlapon név és e-mail cím megadásával iratkozhatnak fel a FATOSZ hírlevelére.  A felhasználó a honlapon található űrlap kitöltésével megadja a kért adatokat, és az ott feltüntetett négyzet bejelölésével hozzájárul a hírlevél küldéséhez és elfogadja a FATOSZ Adatvédelmi és Adatkezelési Tájékoztatóját.
  A Tájékoztató elfogadását követően tudja elküldeni a felhasználó (érintett) a hírlevél kérő űrlapot. Amennyiben a felhasználó (érintett) nyilatkozik a Tájékoztatóban foglaltak elfogadásáról, úgy a hozzájárulását adja ahhoz, hogy a megadott adatait az Adatkezelő a Tájékoztatóban meghatározott céllal, és a Tájékoztatóban meghatározott módon és ideig kezelje.

  A felhasználók a FATOSZ rendezvényein is feliratkozhatnak a FATOSZ hírlevelére, név és email cím, valamint a vonatkozó hozzájárulás megadásával.

  A felhasználó (érintett) a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén jogosult a hozzájárulását bármikor visszavonni, amely azonban nem érinti a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hírlevélről a felhasználó bármikor jogosult leiratkozni, a hírlevél végén található linkre történő kattintással. A felhasználónak a hírlevél küldéshez megadott személyes adatait kizárólag addig tárolja a FATOSZ, amíg a „leiratkozás” gombra kattintva le nem iratkozik a hírlevélről, vagy nem kéri a levételét a hírlevélre feliratkozók listájából e-mailben vagy postai úton. Leiratkozás esetén a FATOSZ további hírleveleivel, ajánlataival nem keresi meg a felhasználót.

  4.2. Az adatkezelés célja: A hírlevél elküldése az Ön által megadott e-mail címre. Az Ön által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag hírlevél küldésre használja az Adatkezelő.

  4.3. Az Adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat a 4.2. pontban leírtaktól eltérő célokra nem használja, illetve használhatja fel. Személyes adatok harmadik személy számára történő kiadása - hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - kizárólag az Ön előzetes, kifejezett hozzájárulásával lehetséges.

  4.4. Adatkezelő a megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok valódiságáért kizárólag az azt megadó személy felel. Az e-mail cím megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag Ön vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag Önt, mint azon érintett terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.
   
 4.  Az adatkezelés időtartama
  A személyes adatok kezelése a hírlevél esetén a hírlevélről történő leiratkozásig tart, melynek módja a 8. pontban kerül meghatározásra.
   
 5. Az adatokat megismerő személyek köre, adattovábbítás, adatfeldolgozás
  Az adatokat elsődlegesen az Adatkezelő, illetve Adatkezelő azon belső munkatársai jogosultak megismerni, akiknek a munkaköri feladataikhoz kapcsolódik az adat megismerése és kezelése.
   
 6. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségek

  7.1. Az Adatkezelő által kezelt, Önre vonatkozó személyes adatokról Ön bármikor jogosult tájékoztatást kérni, valamint bármikor módosíthatja azokat, melynek módja a 7.3 pontban megadott elérhetőségre küldött e-mailes megkeresés.

  7.2. Adatkezelő az Ön kérésére tájékoztatást ad az Önre vonatkozó, általa kezelt adatokról, az általa vagy rendelkezése szerint megbízott adatfeldolgozó által feldolgozott adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, az adatvédelmi incidens körülményeiről, hatásairól és az elhárítására megtett intézkedésekről, továbbá - az Érintett személyes adatainak továbbítása esetén - az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről a kérelem benyújtásától számított egy hónapon belül írásban.

  Adatkezelő – adatvédelmi tisztviselője útján - az adatvédelmi incidenssel kapcsolatos intézkedések ellenőrzése, valamint az Ön tájékoztatása céljából nyilvántartást vezet, amely tartalmazza az érintett személyes adatok körét, az adatvédelmi incidenssel érintettek körét és számát, az adatvédelmi incidens időpontját, körülményeit, hatásait és az elhárítására megtett intézkedéseket, valamint az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatokat.

  7.3. Ön a jogait az alábbi elérhetőségen gyakorolhatja:
  E-mail cím: info@falusiturizmus.hu

  7.4. Bármilyen, adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, észrevétellel az Adatkezelőt az 1. pontban megjelölt elérhetőségeken lehet megkeresni.

  Ön bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését vagy azok törlését kérni. Adatkezelő az info@falusiturizmus.hu e-mail címre beérkezett kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül helyesbíti vagy törli az adatokat.

  Ha Adatkezelő az Érintett helyesbítés vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő egy hónapon belül írásban közli a törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait.

  Az Érintett tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen. Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb egy hónap alatt megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja.

  7.5. Az érintett az adatkezeléssel kapcsolatos panaszával közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) fordulhat.

  7.6. Amennyiben Ön a szolgáltatás igénybevételéhez harmadik fél adatait adta meg, Adatkezelő jogosult az Önnel szembeni kártérítés érvényesítésére. Adatkezelő ilyen esetben minden tőle telhető segítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.
   
 7. Leiratkozás
  Hírlevél esetében az Adatkezelő mindaddig kezeli az Ön hírlevél feliratkozása során megadott adatait, ameddig Ön a hírlevélről le nem iratkozik a feliratkozók listájáról, a hírlevél alján található „Leiratkozás” gombra kattintva. Leiratkozás esetén Adatkezelő a továbbiakban a hírlevéllel nem keresi meg Önt. Ön bármikor ingyenesen leiratkozhat a hírlevélről és hozzájárulását visszavonhatja.
   
 8. Egyéb rendelkezések

  9.1. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat Adatkezelő az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről Önt tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

  9.2. Az Adatkezelő gondoskodik a személyes adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok véletlen elvesztését, jogtalan megsemmisülését, jogosulatlan hozzáférését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását, jogosulatlan terjesztését. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyancsak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

  9.3. Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy az adatkezelésre vonatkozó szabályokat és tájékoztatásokat a honlapján történő értesítés mellett egyoldalúan módosítsa.

Az Adatkezelő fenntartja magának a jogot, hogy a jelen Tájékoztatót egyoldalú döntésével bármikor módosítsa.

Utolsó módosítás: Budapest, 2021. január 15.

Falusi és Agroturizmus Országos Szövetsége
Powered by MailHook